SZKOŁA MOICH MARZEŃ


Projekt „Szkoła moich marzeń” jest realizowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły, dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać szanse 2005”. Program jest skierowany do małych miasteczek i wsi, gdzie uczniowie mają często utrudniony dostęp do nowej, szerszej i bardziej atrakcyjnej edukacji. Głównym celem SZKOŁY MOICH MARZEŃ jest aktywizacja uczniów we własnym środowisku szkolnym oraz zaangażowanie ich w działania kulturalne, ekologiczne, rekreacyjne oraz inne zmierzające do lepszego poznania siebie oraz lokalnego środowiska. W związku z małym budżetem, szkoła nasza cierpi na brak zajęć pozalekcyjnych, które mogły by zainspirować młodzież do działania na szerszym polu. W ramach projektu planujemy utworzyć 6 kół zainteresowań: Klub Europejski, Klub Młodego Chemika, Koło Krajoznawcze, Klub Scrabble, Koło Dziennikarsko- Redakcyjne oraz Koło Językowe. Uczestnikami projektu będzie młodzież Zespołu Szkół w Suchowoli w wieku 16-19 lat. W ramach projektu planujemy stworzyć: trójjęzyczna (polski, angielski, francuski) stronę www szkoły, gazetkę szkolną, uczestniczyć w mistrzostwach polski juniorów w scrabble oraz zorganizować turniej scrabble w naszej szkole, rozwijać umiejętności korzystania z internetu(tworzenie stron www) przygotować się do międzynarodowej wymiany młodzieży między zaprzyjaźnionymi szkołami z Guppingen- Niemcy oraz z Sankt Petersburga- Rosja, stworzyć Raport o stanie wód naszej Gminy, stworzyć folder informacyjny o naszym regionie, poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu, w szczególności zwracając uwagę na ludność tatarską zamieszkującą z nami, poza tym: rozbudzić pasje, nabyć umiejętności dziennikarskie i komputerowe, rozbudzić tolerancję do grup mniejszości narodowych naszego regionu, wypromować swój region, przełamać bariery społeczne wśród młodzieży wiejskiej, rozwinąć współpracę z innymi szkołami i stowarzyszeniami, poszerzać swą wiedzę przyrodniczą i ekologiczna, mieć wpływ na lokalne środowisko społeczne i przyrodnicze, rozszerzyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim i francuskim oraz poznać kulturę tych narodów. Chcemy to osiągnąć przez pracę warsztatową, pogadanki i dyskusje, doświadczenia, burze mózgów, redagowania gazetki, wycieczki na wystawy, projekcje, prelekcje na temat Francji, uczestniczenie w wycieczkach krajoznawczych oraz uczestniczenie turniejach i konkursach tematycznych, spotkania z dziennikarzami Czas trwania projektu: luty- czerwiec 2005. Planowane efekty projektu (wpływ na dzieci i młodzież). a. młodzież działaniem poczuje się dowartościowana i bardziej zintegrowana b. poszerzy swą wiedzę merytoryczną oraz wiedzę na temat swego środowiska lokalnego c. dzięki projektowi da upust swoim zainteresowaniom i pasjom d. dostęp do treści wychodzących poza ramy programów nauczania e. efekt wymierny: foldery, gazetka, strona www, rozszerzenie bazy dydaktycznej i rekreacyjnej szkoły f. nawiązanie współpracy z szkołami tego typu za granicą (Niemcy, Francja, Rosja), zaś po zakończonym projekcie w planach dwie wymiany międzynarodowe jeśli chcesz poznać plan i efekty działania naszych Klubów kliknij tutaj: KLUBY W RAMACH SZKOŁY MOICH MARZEŃ

 

 

 


Aktualności